Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020

Gösterim: 3384

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler:

Erdek Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı, 1994 yılında Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. Kurulduğu dönem “Mahalli İdareler” olan programın adı daha sonra “Yerel Yönetimler” olarak değişmiştir. 2015 yılında kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretime devam etmektedir.

Programın bağlı olduğu bölümde hali hazırda iki öğretim üyesi ve beş öğretim görevlisi olmak üzere toplamda yedi akademik personel bulunmaktadır. Ayrıca, programın ders planına göre ihtiyaç duyulan öğretim elemanları üniversitemizin diğer birimlerinden görevlendirilebilmektedir.

Program, bütün liselerden sınavla geçiş imkânı bulunması bakımından geniş bir öğrenci kitlesine hitap edebilmektedir. İlçemizin jeopolitik konumundan dolayı tüm Türkiye’den öğrencileri kendine çekebilecektir. Erdek ilçesi; İstanbul, Bursa, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, Kocaeli, Tekirdağ ve İzmir gibi yoğun nüfusa sahip illere yakın olması ve bu illerden gelecek öğrenciler ile programın doluluk oranı süreklilik sağlayacaktır.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu’nun tüm programları 2019 yerleştirme sonuçlarına göre %100’lük bir doluluk oranına sahip olmuştur. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi özelinde ise, ön lisans programlarının doluluk oranı % 99,27 olarak gerçekleşmiştir

Yerel Yönetimler Programı dört dönemlik ve iki yıllık eğitim öğretim süresinde olan bir ön lisans eğitimi vermektedir. Yerel Yönetimler Programı’nda, öğretiminin bir parçası olduğu Kamu Yönetimi bölümünün dersleriyle benzer nitelikte ve Yerel Yönetimler özelinde uzmanlık gerektiren dersler verilir. Öğrencilerimiz, Yerel Yönetimler alanında ihtiyaç duyulan mesleki standartlara uygun olarak teorik ve uygulamalı dersler almaktadır.

 

Mezun İstihdam Olanakları:

Ülkemizde 2020 yılı itibariyle toplamda 1397 Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediyesi; 51 de İl Özel İdaresi bulunmaktadır. Bu mahalli idarelerin hizmet verdiği nüfus ise son on yılda %15 oranında artarak Türkiye’deki toplam nüfusun %93’üne tekabül ettiği görülmektedir. Buna karşılık bu mahalli idarelerde norm kadro esasına göre çalışan personel sayısı 228.068’den -yaklaşık 40.000’i yönetim kadrosu olmak üzere- 323.796’ya yükselmiştir. Bu bakımdan giderek artan kentli nüfusun çağın ihtiyaçlarına göre ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli personel ihtiyacı artış göstermektedir. Ayrıca, mahalli idarelerin kanunlarla mali ve idari bakımdan güçlendirilmesiyle yeni idari birim ve birliklere sahip olmasıyla, alanında uzman personel ihtiyacı artmıştır. Bu bakımdan, Yerel Yönetimler Programı’ndan mezun olacak öğrencilerimizin bu birimlere potansiyel birer aday olacağı düşünülebilir.

Bu program mezunları genellikle mahalli idarelerden Belediyeler ve İl Özel İdareleri’nin her biriminde ve beraber yerel yönetimlerin uzantısı olan şirket ve işletmelerde görev istihdam edilebilecektir. Mahalli idarelerin kanunlarında yapılan çağdaş düzenlemeler ile kentlerin hizmet verdiği nüfus alanının genişlemesi, mahalli idarelerin görev ve yetkilerinin artmasına sebep olmakla birlikte bu alanda eğitim almış personel ihtiyacını arttırmaktadır. Bu sebeple program mezunları, çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları olarak kamu kuruluşlarının (özellikle de yerel yönetimlerin) ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli ara ve orta düzeyde yöneticisi olabilecektir.

 

Programdan Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar:

Öğrencilerin, ilk üç yarıyıl sonunda zorunlu ve seçmeli derslerden, dördüncü yarıyılda ise üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü’nün girişimi ile 3+1 formatında zorunlu staj kapsamında toplamda 120 AKTS (ECTS)’lik ders yükünü başarılı bir şekilde tamamlamış olmaları ve minimum 2.00 / 4.00 not ortalamasını yakalamış olmaları gerekmektedir.

 

Sektör Uygulaması:

Programdan mezun olabilme şartları içinde, ilk üç yarıyıl sonrasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünün almış olduğu kararla son yarıyıl (3+1 formatı) öğrenciler işyeri uygulamasında bulunmak zorundadırlar. Öğrenciler üçüncü yarıyılı tamamladıktan sonra bir kamu kuruluşunda veya özel sektörde belgeleyebileceği ve rapor hazırlaması gereken işyeri uygulaması yapmak zorundadırlar. Öğrencilerin staj yapabilmeleri için yüksekokulumuz tarafından kamu ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği anlaşmaları yapılmaktadır.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme:

  • Öğrencilerin derslerin en az %70'ine devam zorunluluğu bulunmaktadır. Her ders için bir vize ve bir final sınavı yapılmaktadır.
  • Değerlendirmede vizenin %40'ı ve finalin %60'ı hesaplanmaktadır.
  • Öğrencilerin final sınavında en az 50 alması gerekmektedir.
  • Not değerlendirmelerinde bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl değerlendirme sonunda AA, BA, BB, CB, CC harf notlarını alanlar dersten başarılı sayılırlar.
  • DC ve DD harf notlarını alan öğrenciler, genel not ortalaması 2.00 ve üstü ise dersten başarılı sayılırlar.
  • FF harf notunu alan öğrenciler dersten başarısız sayılırlar.
  • Devam zorunluluğuna uymayan öğrenciler DZ harf notunu almaktadır.

 

Üst Kademeye Geçiş: 

Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili alanlardaki lisans programlarına geçiş yapabilir ya da ilgili alanlardaki Açık öğretim programlarına başvurarak lisans derecesini alabilir.