Güncelleme Tarihi: 12 August 2022

Visitors: 365

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I dersi Muafiyet Sınavı Duyurusu

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ I DERSİ MUAFİYET SINAVI

 (2022 Yılında Kayıt Olan Tüm Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Öğrencileri için)

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesi “i) (Değişik : 29/5/1991 - 3747/1 md.) Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir….”  uyarınca; Yüksekokulumuzda “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I” dersi zorunlu ders kapsamındadır.

 

Bu dersten muaf olmak isteyen 2022 girişli öğrenciler için muafiyet sınavı yapılacaktır. Yapılacak olan sınavda yeterli puanı alan öğrenciler bu dersi almayacaklardır.

 

Sınav, 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Sınavdan CC 60 (altmış) ve üstü puan alan öğrenciler “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I” dersinden muaf olurlar. Öğrencilerin aldıkları puan muaf olunan dersin notu yerine geçer ve mezuniyet not ortalamasında hesaba katılır. Sınavdan alınan puan öğrencilerin almak zorunda oldukları ders için de geçerli olacaktır. Aynı sınavdan 60 puanın altında puan alarak “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I” dersinden muaf olamayan öğrenciler, uzaktan eğitim sisteminde verilen “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I” dersini almakla yükümlüdür.

 

Sınavda; Türk İnkılâbını etkileyen faktörler başlığı altında, XIX. ve XX. yy. da Osmanlı Devleti’nin genel durumu (Islahatlar, fikir akımları, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları), Birinci Dünya Savaşı (sebepleri, başlaması, süreci, Osmanlı Devleti’nin savaşa katılması, cepheler, savaş esnasında yaşanan önemli gelişmeler, savaşın sona ermesi, savaş sonunda yapılan antlaşmalar), Mondros Mütarekesi ve sonuçları, İzmir’in işgali, cemiyetler, Kurtuluş Savaşı’na hazırlık süreci (Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, genelgeler ve kongreler dönemi), Misak-ı Milli’nin ilanı, I.TBMM’nin açılması, TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar, Sevr Anlaşması, Kurtuluş Savaşı süreci (Düzenli ordunun kurulması, cepheler ve bu cephelerde yapılan mücadeleler, Doğu cephesi, Ermeni sorunu ve Tehcir Kanunu, İnönü Savaşları, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Londra Konferansı, Teşkilat-ı Esasiye, Tekâlif-i Milliye Emirleri…), Mudanya Mütarekesi ve Lozan Anlaşması konuları ele alınacaktır.

 

Sınava girmek zorunlu değildir. 2022 YKS ile Yüksekokulumuza kayıt olan ve Muafiyet Sınavına girmek isteyen öğrencilerimizin ekteki dilekçe ile Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosuna başvurmaları gerekmektedir.

 

            DİLEKÇE

 

            Başvuru Tarihleri: 12 – 16 Eylül 2022 (saat 17:00’a kadar)

            Sınav Tarihi: 26 Eylül 2022, Pazartesi

            Saati: 10:00

            Yer: Erdek Meslek Yüksekokulu